Prezentacje maturalne

czwartek, 10 października 2013

Motywy mitologiczne w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Mitologiczne toposy w literaturze. Zanalizuj ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

Bohaterowie mitologiczni, jako symbole wartości cenionych i propagandowych w różnych epokach. Scharakteryzuj, analizując wybrane przykłady literackie

Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej

Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Motywy antyczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z późniejszych epok

Przedstaw różne sposoby ukazywania prometejskiej postawy w literaturze różnych epok

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Motyw Prometeusza na wybranych przykładach literackich

Motyw stworzenia świata w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ponadczasowość motywów mitologicznych i biblijnych. Odwołaj się do stwierdzenia, przytaczając wybrane przykłady

Motywy fantastyczne w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Przedstaw światy fantastyczne w wybranych utworach z dziedziny literatury i filmu

Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału

Mitologiczne, historyczne i popkulturowe odniesienia w literaturze fantasy

Omów funkcje świata fantastycznego, analizując wybrane utwory literackie

Fantastyka w literaturze romantycznej. Przedstaw elementy fantastyczne i pełnioną przez nie rolę na wybranych przykładach

Postacie fantastyczne i ich funkcje w wybranych utworach. Przedstaw na wybranych przykładach

Przedstaw różnorodne sposoby kreowania świata magii i fantastyki

Fikcja i realizm w twórczości J.R.R. Tolkiena. Przeanalizuj na wybranych przykładach

Wizja przyszłości w różnych tekstach kultury. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Motywy baśniowe w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata w obu odmianach gatunkowych

Wskaż obecność mitu i fantastyki w kreowaniu świata przedstawionego w powieściach fantasy

Zjawy, duchy, sny i wizje. Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje, jakie pełnią one w tekstach

Świat pozazmysłowy, irracjonalny, metafizyka w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach

Baśniowe i średniowieczne motywy w literaturze fantasy. Omów, opierając się na wybranych dziełach

Motyw śmierci w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Bo życie kruche jest... Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Symbol jako sposób nazywania niewyrażalnego. Interpretując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie, określ rolę symbolu w komunikacji artystycznej

Różne sposoby ukazywania śmierci i umierania w literaturze i malarstwie renesansu oraz przełomu XIX i XX wieku

Danse macabre - motyw śmierci w literaturze i sztuce

Czekając na śmierć, czyli jak i w czym odnaleźć sens życia kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory z różnych epok

Ars moriendi - wielcy bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji analizując wybrane dzieła

Człowiek wobec śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Literackie i malarskie sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach

Przedstaw motyw poświęcenia życia w literaturze. Scharakteryzuj problem, analizując przykłady literackie z różnych epok

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich

Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Śmierć i umieranie w literaturze dawnej oraz współczesnej. Omów na podstawie dwóch epok

Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i określ ich funkcje

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich.

Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcje w wybranych dziełach

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Bohaterska śmierć w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Motyw władzy w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw władzy w literaturze różnych epok. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Scharakteryzuj postać tyrana, despoty, władcy absolutnego na przykładzie wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich

Zbrodnia jako sposób dojścia do władzy. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury

Przedstaw i wyjaśnij relacje między jednostką a władzą na podstawie wybranych utworów literackich

Władza. Pokusa, zaszczyt czy odpowiedzialność. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich

Motyw zbrodni – służącej zdobywaniu i utrzymywaniu władzy w literaturze.

Kreacje władców w literaturze różnych epok

Motyw wróżki

Szaleńcy na tronie. Analizując celowo wybrane utwory literackie z różnych epok, przedstaw i porównaj wizerunki władców

Pozytywne wizerunki władców w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych lektur

Motyw władcy w literaturze różnych epok

Motyw wsi w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw wsi. Przedstaw różne jego ujęcia na przykładzie wybranych utworów

Różnorodność obrazów wsi i sposobów jej przedstawiania w literaturze polskiej i światowej

Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz wsi od renesansu do Młodej Polski

Chłop, jego życie i praca. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów literackich

Sposób prezentacji wsi i chłopów w dziełach twórców Młodej Polski. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów z literatury i malarstwa

Wyidealizowany i naturalistyczny obraz polskiej wsi. Omów różne sposoby ukazania wsi na podstawie wybranych utworów

Zbadaj sposób przedstawienia i funkcjonowania motywu wsi i jej mieszkańców, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej XIX i XX wieku

Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów

Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze wybranych epok. Omów zagadnienie, dobierając odpowiednie przykłady

Chłopi i życie wiejskie w twórczości S. Wyspiańskiego, W. Reymonta i S. Żeromskiego

Wieś polska w ujęciu J. Kasprowicza, S. Wyspiańskiego, W. S. Reymonta. Omów temat na wybranych przykładach

Wieś spokojna i wesoła czy ponura i przerażająca? Zaprezentuj różne spojrzenia na przestrzeń i społeczność wsi w dziełach literackich różnych epok.

Literacki portret chłopa. Ukaż różnorodne obrazy chłopa i wsi w oparciu o wybrane przykłady z polskiej literatury

Obraz wsi w literaturze wybranej epoki literackiej

Wieś jako temat literatury i sztuki. Zaprezentuj różne obrazy wsi na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł malarskich

Analizując wybrane utwory literatury romantyzmu i Młodej Polski, omów inspirującą rolę kultury ludowej dla pisarzy tych epok.

Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej

Obraz wsi w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł

Społeczność wiejska utrwalona w literaturze polskiej. Omów na trzech wybranych przykładach

Porównaj różne wizje wsi, analizując wybrane przykłady literackie

Różnorodne sposoby prezentacji wsi i chłopów w dziełach kultury wybranej epoki

Obraz wsi polskiej ukazany w literaturze i malarstwie różnych epok

Motyw wolności w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Kategoria wolności jako motyw literacki. Omów funkcje w wybranych utworach z XX wieku

Obrazy więźniów i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów motyw więźnia na wybranych przykładach.

Bunt jako odwieczne pragnienie wolności. Omów na przykładach literackich

Romantyczne i współczesne pojmowanie wolności. Zaprezentuj różne postawy bohaterów literackich

Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw, analizując wybrane utwory literackie

Wolność: szczęście czy przekleństwo człowieka

Bohaterowie literaccy walczący o wolność. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów

Człowiek wobec zniewolenia. Przedstaw problem, opierając się na wybranych utworach literackich

Motyw wojny w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Obraz okrucieństw wojny na wybranych przykładach literatury lagrowej i łagrowej

Zmiany w przedstawianiu motywu wojny na przestrzeni epok. Przedstaw na przykładzie literatury i kultury.

Wojna jako gloryfikacja bohaterstwa czy ukazanie okrucieństwa i cierpienia. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Epizody II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów na podstawie wybranych przykładów

Wojna jako romantyczna legenda i jako przerażająca prawda. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Tragizm młodości w obliczu zagrożenia wojennego. Przedstaw młodych bohaterów zmagających się z wojenną rzeczywistością, odwołując się do wybranych utworów

Czy my jesteśmy ludzie dobrzy? Okres wojny to czasz zburzenia systemu wartości czy tylko zachwiania nimi? Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich.

Kat i ofiara - przedstaw postawy moralne Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej w literaturze

Różne sposoby przedstawiania wojny w literaturze i filmie XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Człowiek zdeterminowany przez zło. Zanalizuj problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową

Jaką prawdę o człowieku i kulturze europejskiej przynosi literatura poświęcona II wojnie światowej? Omów temat w oparciu o wybrane utwory

Portret Żyda w literaturze polskiej. Określ rolę tego motywu w wybranych utworach

Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej.

Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację

Omów na wybranych przykładach stanowisko literatury i filmu wobec doświadczeń II wojny światowej

Różne postawy ludzi w czasie II wojny światowej. Rozważ problem na wybranych przykładach z literatury polskiej

Motyw wampira w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Postać wampira w wierzeniach, literaturze i filmie. Scharakteryzuj motyw na wybranych przykładach

Zjawy, upiory i wampiry w literaturze. Jaką funkcję w literaturze pełnią tego typu kreacje? Zaprezentuj problem na wybranych przykładach

Przedstaw motywy wampiryczne w wybranych tekstach kultury

Oblicza horroru. Literackie i filmowe realizacje gatunku

Wróżki są wszędzie

Motyw utopii/ antyutopii

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Utopie i antyutopie - dwie wizje państwa w literaturze i filozofii. Omów na wybranych przykładach

Utopie i antyutopie w literaturze - sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach

Motyw utopii w literaturze. Omów jego różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów

Na wybranych przykładach omów funkcje motywu utopii w literaturze

Od utopii do antyutopii. Zaprezentuj sposoby kreowania idealnego społeczeństwa oraz jego zaprzeczenia w literaturze i określ funkcję prezentowanych motywów

Motyw totalitaryzmu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Totalitaryzm w literaturze XX wieku. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji w wybranych tekstach kultury

Różne sposoby przedstawiania totalitaryzmu w literaturze współczesnej i filmie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów

Różne ujęcia totalitaryzmu przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literatury współczesnej

Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Wpływ systemów totalitarnych na etykę. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich

Osobowość człowieka totalitarnego. Przedstaw to zagadnienie, odwołując się do znanych z literatury wizerunków hitlerowskich i sowieckich katów oraz niektórych więźniów obozów zagłady

Ludzie XX wieku w sytuacjach ekstremalnych. Omów problem, odwołując się do utworów Borowskiego, Nałkowskiej, Herlinga-Grudzińskiego, Moczarskiego i Krall

Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację

Losy jednostki zdeterminowane wydarzeniami historycznymi. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Motyw tęsknoty w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach literackich zanalizuj różnorodne ujęcia motywu tęsknoty

Różne sposoby ujęcia motywu tęsknoty. Zaprezentuj problem, odnosząc się do interpretacji kilku wybranych utworów literackich

Motyw szlachty w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Szlachcic jako bohater literacki. Przedstaw odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Charakterystyka warstwy szlacheckiej w literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Portrety sarmatów w literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Motyw sarmatyzmu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Motyw szlachty w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Motyw szczęścia w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw heroicznego sukcesu człowieka w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Prawo do szczęścia a poczucie obowiązku. Omów problem, odwołując się do wybranych bohaterów literackich

Bohaterowie literaccy wygrani i przegrani. Przedstaw problem, analizując postawy wybranych postaci

Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach

Szczęście i jego pojmowanie. Przedstaw na przykładzie dwóch wybranych epok literackich

Szczęście - ułuda czy osiągalny cel? Omów problem odwołując się do wybranych lektur z różnych epok

Bohaterowie literaccy dążący do szczęścia. Przedstaw na wybranych przykładach

Człowiek jako istota dążąca do szczęścia i spełnienia. Omów temat, analizując wybrane utwory

Na wybranych przykładach scharakteryzuj literackie kreacje ludzi szczęśliwych

Ujęcia motywu szczęścia w różnych epokach literackich

Motyw szatana w literaturze

Zanalizuj występowanie motywu demonów, szatana i sił nieczystych na wybranych przykładach

Konszachty z nieczystymi siłami. Omów na wybranych tekstach kultury

Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Motyw szatana w literaturze dawnej i współczesnej. Omów temat, porównaj sposoby kreacji na podstawie kilku utworów

Literackie, malarskie i filmowe wizje piekła. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj różne sposoby realizacji motywu szatana w literaturze, sztuce i filmie

Obraz piekła i raju w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok

Motyw kuszenia w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł

Diabły, demony i czarownie w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw i skomentuj funkcje tych kreacji

Diabeł i jego funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach.

Funkcjonowanie motywu diabła w literaturze XIX i XX wieku

Scharakteryzuj motyw szatana w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie różnych epok

Motyw diabła i demona w literaturze polskiej i obcej. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów.

Różne wcielenia diabła w literaturze

Motyw szatana i jego różnorodne przedstawienia w różnych tekstach kultury

Podobieństwa i różnice w sposobach kreacji szatana w wybranych dziełach literackich i sztukach plastycznych

Motyw szaleństwa w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw szaleńca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Obłąkani i szaleńcy w twórczości Williama Szekspira

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby prezentowania i funkcje motywu szaleństwa w literaturze

Szaleńcy, obłąkani, nadwrażliwi. Porównaj literackie kreacje, odwołując się do wybranych utworów, pochodzących z różnych epok

Literackie kreacje osób obłąkanych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

Szaleńcy jako bohaterowie literaccy. Przedstaw na podstawie wybranych lektur

Motyw obłędu i szaleństwa w epoce romantyzmu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich

Wizerunki szaleńców i osób obłąkanych. Przedstaw prezentując bohaterów literackich z różnych epok

Kreacje szalonych i obłąkanych bohaterów w literaturze różnych epok


Związek szaleństwa i geniuszu. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie różnych epok

Obłąkani i szaleni w literaturze. Porównaj różne kreacje bohaterów, analizując utwory dwóch epok

Szaleńcy na tronie. Analizując celowo wybrane utwory literackie z różnych epok, przedstaw i porównaj wizerunki władców

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze romantyzmu. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Świat pozazmysłowy, irracjonalny, metafizyka w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach

Motyw szaleństwa i jego funkcje w wybranych utworach literackich

Wizerunki chorych psychicznie w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Różne sposoby kreacji i funkcje bohaterów niezrównoważonych psychicznie. Przedstaw temat w odwołaniu do różnych epok

Motyw starości w literaturze

Motyw starości w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Stary człowiek w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady, w jaki sposób w poszczególnych epokach postrzegano starość

Różne obrazy starości ukazane w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok

Wróżka jest wszedzie

Motyw snu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach omów sposoby ujęcia snu w literaturze polskiej i obcej

Motyw snu w mitologii, Biblii oraz innych utworach literackich

Motyw snu w wybranych utworach literackich

Sny, widzenia, proroctwa. Przedstaw ich funkcję w wybranych utworach literackich

Motyw snu i jego funkcja w literaturze różnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach

Rola i znaczenie snu w życiu bohaterów literackich. Omów temat analizując wybrane utwory.

Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok

Sny jako odzwierciedlenie ludzkich lęków i pragnień. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Funkcje snów w wybranych dziełach literackich

Motyw zjaw, duchów, snów i wizji w literaturze i jego funkcja w dziełach literackich

Zjawy, duchy, sny i wizje w literaturze. Na wybranych przykładach omów, jakie funkcje pełniły te zjawiska w dziełach literackich

Między snem a jawą. Omów funkcjonowanie tej konwencji w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów

Między snem a jawą. Omów funkcjonowanie tej konwencji w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów

Motyw sarmaty w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Literackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach

Zalety i wady sarmatyzmu. Przedstaw i omów je na wybranych przykładach literatury baroku i oświecenia

Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach wzorce osobowe kreowane przez twórców epoki staropolskiej

Literackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach.

Portrety sarmatów w literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Motyw sarmatyzmu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

środa, 9 października 2013

Motyw samotności w literaturze

   Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Samotność bohatera romantycznego i współczesnego. Porównaj je

Samotność. Wybór czy konieczność. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory

Samotność. Różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Przedstaw ujęcie obrazu samotności człowieka w literaturze.

Na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych omów motyw alienacji człowieka

Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok.

Literackie kreacje samotników. Przedstaw na wybranych przykładach


Różne oblicza samotności w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Motyw samotności w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach

Wizerunki człowieka samotnego. Przedstaw na wybranych utworach literackich

Obraz samotności człowieka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich

Samotność i bezdomność w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów

Miłość, samotność i śmierć w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów

Samotność. Przeznaczenie czy świadomy wybór. Omów problem na wybranych przykładach literackich

Motyw samobójstwa w literaturze

  Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motywy samobójstwa bohatera w literaturze romantycznej i późniejszej. Porównaj realizację tego motywu w wybranych utworach.

Omów motyw samobójstwa w wybranych tekstach kultury

Motyw rycerza w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Etos rycerski w ujeciu klasycznym i groteskowym. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów różnych epok

Ideały rycerskie w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na podstawie wybranych utworów

Rycerz wobec śmierci i miłości. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich

Jak literatura różnych epok przedstawia postać rycerza, wojownika, żołnierza? Analizując wybrane utwory, omów wzory heroicznych postaw oraz funkcję, jaką pełnią w tekście

Dawne i współczesne pojedynki. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Ideały rycerskie w literaturze różnych epok. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych utworach

Ewolucja etosu rycerskiego. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł literackich

Różne ujęcia rycerza w literaturze. Przedstaw, dobierając literaturę z różnych epok

Motyw Rosji w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Obraz Syberii w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Omów na dowolnych przykładach

Motyw zsyłki i katorgi w literaturze i XIX i XX wieku

Portrety Rosji i Rosjan w literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Motyw rodziny w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu rodziny w wybranych utworach XIX wieku

Przedstaw, scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw ukazane w literaturze

Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze. Omów różnorodne ujęcia motywu na podstawie wybranych tekstów literackich trzech epok.

Rodzice i dzieci. Przedstaw relacje między rodzicami i dziećmi na wybranych przykładach literackich i filmowych.


Rodzina i jej społeczne funkcje. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Motyw cierpienia rodzicielskiego. Omów wybrane teksty literackie i przykłady z innych dziedzin sztuki

Motyw nieszczęśliwej rodziny w literaturze. Omów przyczyny i skutki nieszczęścia

Polecam wróżki są wszędzie

Motyw rewolucji w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz rewolucji, jej siłę oraz wpływ na otaczającą rzeczywistość

Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

Motyw przyrody w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Rola natury w dziełach literackich różnych epok

Na wybranych przykładach ukaż funkcjonowanie motywu przyrody w literaturze i innych dziełach sztuki

Rola natury w dziele literackim

Pory roku w literaturze. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach

Romantyczne opisy przyrody. Przedstaw różnorodność ujęć i celowość ich wykorzystania

Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich

Motyw natury w wybranych utworach literackich

Natura nie przestaje zadziwiać bogactwem. Przyroda tematem malarzy i poetów różnych epok

Motyw przemijania w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Geneza i funkcja motywu marności w utworach średniowiecznych i barokowych. Przedstaw na wybranych przykładach

Motyw przemijania w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych utworach

Na podstawie wybranych współczesnych tekstów kultury przedstaw różnorodne ujęcia motywu przemijania

Motyw przemiany w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Negatywne i pozytywne metamorfozy bohaterów. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich

Przemiana wewnętrzna jako istotny element w kreacji bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów

Odwołując się do literatury i innych tekstów kultury, wskaż czy problemy honoru, zemsty i zbrodni mają wpływ na przemianę wewnętrzną człowieka

Wewnętrzna przemiana bohatera literackiego. Omów jej istotę oraz funkcję, analizując wybrane dramaty romantyczne

Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Omów problem w dowolnie wybranych przykładach literackich z różnych epok

Poszukiwanie przez bohaterów literackich prawdy o życiu i sobie samym. Przedstaw na podstawie wybranych lektur

Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Przedstaw na przykładzie wybranych kreacji.

Sens przemiany bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach

Metamorfozy bohatera romantycznego

Motyw pracy w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Różne aspekty pracy. Omów zagadnienie wykorzystując Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego i opowiadania Tadeusza Borowskiego

Etos człowieka pracy wykreowany przez literaturę

Praca jako wartość w literaturze pozytywizmu. Omów zjawisko na wybranych przykładach

Praca - trud czy przyjemność? Omów temat, sięgając do utworów literackich różnych epok

Rola pracy w życiu człowieka w przykładach malarskich i literackich

Etos pracy i etos walki jako dwie wartości literaturze polskiej XIX wieku. Omów na wybranych przykładach

Praca jako błogosławieństwo i przekleństwo. Omów temat na wybranych przykładach literackich

Motyw pracy w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach

Motyw rozstania w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw pożegnania w literaturze i sztuce. Omów analizując wybrane dzieła

Rozstanie bliskich osób w literaturze. Przedstaw i zanalizuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok

Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw na podstawie celowo wybranych utworów

Motyw pożegnania kochanków. Porównaj różne jego ujęcia w literaturze

Motyw powstania w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Tragizm powstań narodowych w utworach literackich. Przedstaw na wybranych utworach

Obraz powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Porównaj, analizując wybrane dzieła

Walka narodowowyzwoleńcza jako motyw literatury polskiej. Rozważ na wybranych przykładach

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach

Obrazy wojen, walk, powstań w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ukaż motyw walki o niepodległość w wybranych utworach literackich

Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

Różne drogi odzyskania niepodległości w czasach zaborów. Przedstaw na przykładzie utworów z epok: romantyzmu i pozytywizmu

Motyw pieniądza w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Wpływ pieniędzy na życie bohaterów literackich i filmowych. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach

Motyw biedy i bogactwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Moralne koszty zdobycia sławy lub pieniędzy. Omów problem na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Przedstaw motyw pieniądza w literaturze i jego wpływ na życie literackich bohaterów

Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

Wpływ pieniądza na postępowanie bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literatury polskiej i obcej

Motyw patriotyzmu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Rola poety i poezji w życiu społeczeństwa i narodu

Ojczyzna jako dom. Przedstaw na wybranych przykładach literackich


Wolna i zniewolona, w marzeniach i rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich

Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Omów i porównaj na wybranych przykładach

Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw wyobrażenia Polaków o godności, honorze i powinnościach wobec kraju

Literatura narodu pozbawionego państwa. Omów jej funkcje na wybranych przykładach.

Motyw małej ojczyzny i jego różne realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

Różne sposoby ukazywania miłości do ojczyzny w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Motyw ojczyzny w literaturze polskiej. Przestaw temat, analizując jego funkcje na wybranych przykładach

Motyw patriotyzmu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Wizerunki ojców w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Relacje miedzy ojcem a synem. Omów różnorodne ujęcia tego tematu, analizując różne utwory literackie

Obraz uczuć ojcowskich i ich wpływ na osobowość dziecka. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich

Motyw ojca i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur z różnych epok

Przedstaw motyw ojca w wybranych utworach z różnych epok literackich

Motyw obrzędów/ obyczajów

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Folklor i jego rola w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Uczty, bale, biesiady i ich rola w polskim przekazie literackim

Dawne polskie zwyczaje utrwalone w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Przedstaw na podstawie trzech wybranych utworów z różnych epok

Analizując wybrane utwory literatury romantyzmu i Młodej Polski, omów inspirującą rolę kultury ludowej dla pisarzy tych epok.

Zanalizuj funkcje opisów obrzędów i tradycji w literaturze i adaptacjach filmowych

Świat ludowych wierzeń i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł

Motyw młodości w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Młodzi gniewni. Czy są światu potrzebni? Rozważania oprzyj na tekstach literackich i zjawiskach kulturowych

Literackie portrety młodych. Scharakteryzuj je, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich

Obraz młodego pokolenia w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów problem na wybranych przykładach

Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich

Trudne dorastanie. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich różnych epok

Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń postawy pokolenia młodych, odwołując się do literatury wybranych epok

Dojrzewanie bohatera literackiego. Omów sposób ukazywania tego procesu na przykładzie analizy wybranych dzieł XIX i XX wieku

Młodość jako motyw i temat w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów

Sposoby ukazywania kraju lat dziecinnych w polskiej literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach

Różne ujęcia motywu młodości w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Doświadczenia młodości. Omów zagadnienie na przykładach literackich

Motyw miłości w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Miłość jako siła budująca lub niszczącą życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Miłość - błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Miłość błogosławieństwo czy siła fatalna? Omów zagadnienie na przykładzie wybranych lektur

Literackie portrety kochanków. Omów na wybranych przykładach

Najciekawsze pary kochanków w literaturze różnych epok

Dawne i współczesne obrazy trudnej miłości w literaturze

Sposoby mówienia o miłości w różnych epokach literackich

Miłość fatalna, sentymentalna i spełniona. Porównaj obrazy miłości, odnosząc się do kontekstu epoki

Motyw miłości w literaturze. Porównaj i zanalizuj wybrane literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu epoki.

Jak wpływa miłość na człowieka? Przedstaw i zanalizuj problem w literaturze różnych epok

Związek miłości i cierpienia w literaturze. Porównaj realizacje obydwu motywów w wybranych utworach literackich

Omów dylematy miłosne bohaterów literackich różnych epok

Destrukcyjna siła miłości u bohaterów tragicznych. Omów wybrane przykłady na podstawie wybranych bohaterów literackich

Literackie historie miłości. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literatury polskiej i obcej

Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok

Serce czy rozum? - rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej i obcej XIX i XX wieku

Przedstaw literackie wizerunki ukochanych w różnych epokach w oparciu o wybrane utwory

Nieszczęśliwe pary. Omów temat na wybranych przykładach literackich

Motyw miłości w literaturze. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach

Słynne historie miłosne. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

Czy miłość to błogosławieństwo czy przekleństwo?

Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Miłość nieszczęśliwa wyznacznikiem losu bohatera. Omów na wybranych przykładach literackich

Miłość. Złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpienia. Omów różne ujęcia motywu miłości

Postacie literackie w przyjaźni, miłości i innych związkach. Przedstaw na wybranych przykładach

Przedstaw i porównaj koncepcje miłości ukazane w literaturze epok romantyzmu i Młodej Polski

Różne oblicza miłości. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich

Miłość jako siła niszcząca. Omów na dowolnych przykładach.

Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach

Motyw miłości romantycznej w literaturze

Motyw miasta w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Literacki obraz miasta i jego mieszkańców w twórczości wybranych pisarzy. Oceń wpływ miasta na na losy bohaterów

Miasto przestrzenią egzystencji człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł kultury

Warszawa oczyma bohaterów literackich różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów

Przedstaw funkcje różnorodnego ujęcia motywu miasta, analizując wybrane utwory literackie

Miasto - przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju... Na podstawie wybranych utworów omów, jakie sensy nadała temu motywowi literatura

Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok

Poeta o mieście i jego mieszkańcach. Omów na wybranych przykładach

Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, odwołując się do treści i formy wybranych utworów

Motyw małżeństwa w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Przedstaw, scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw ukazane w literaturze

Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze. Omów różnorodne ujęcia motywu na podstawie wybranych tekstów literackich trzech epok.

Literackie i filmowe małżeństwa. Omów motyw, porównując przykłady negatywne i pozytywne

Zaprezentuj różne sposoby ujęcia motywu żony. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów problem na wybranych przykładach

Wybrane pary małżeńskie w literaturze. Oceń, jak wzajemnie małżonkowie oddziałują na swoje postawy i psychikę

Motyw nieudanych małżeństw w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach

Portrety małżeństw w literaturze. Przedstaw na podstawie dowolnie wybranych lektur

Motyw małżeństwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Motyw matki w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce

Różnorodne portrety matek w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu o analizę wybranych dzieł kultury

Niepokoje matek i ich źródła w literackich obrazach różnych epok. Zinterpretuj wybrane przykłady

Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Kochające i oddane, zaborcze i władcze - przedstaw różne obrazy matki w wybranych tekstach literackich

Obraz matki cierpiącej od średniowiecza do współczesności. Zaprezentuj motyw odwołując się do wybranych przykładów

Literackie portrety matek. Omów i porównaj wybrane kreacje

Literackie portrety matki. Zaprezentuj wizerunek bohaterki na wybranych przykładach dzieł literackich

Matka i jej przeżycia jako temat literacki. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory

Motyw matki w literaturze. Zaprezentuj i porównaj różnorodne obrazy matek w literaturze różnych epok

Obraz matki w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych utworach literackich

Motyw maski w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw maski w literaturze. Zanalizuj występowanie motywu na przykładzie wybranych utworów

Bohaterowie literaccy ukrywający swoją tożsamość. Przedstaw temat, odwołując się do utworów różnych epok

Kostium, maska, przebranie. Rozważania o bohaterach literackich ukrywających swoją tożsamość. Omów problem na podstawie utworów literackich z różnych epok

Motyw marzyciela w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Outsiderzy, odmieńcy, indywidualiści jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach

Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok

Inny, obcy, odmieniec. Scharakteryzuj wybrane postacie literackie z różnych epok

Marzyciele i ich dramaty niespełnione. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.

Społecznik a indywidualista. Wykaż różnice na podstawie wybranych lektur

Literackie portrety idealistów. Przedstaw na wybranych utworach z literatury polskiej

Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Czy wierność ideałom jest w ogóle możliwa? Odpowiedz na pytanie, wykorzystując moralne dylematy bohaterów literackich

Motywy maryjne

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Różnorodne kreacje Matki Boskiej w dziele literackim i plastycznym. Przedstaw temat na wybranych przykładach

Motyw madonny w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Motyw lekarza w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Wizerunek lekarza w literaturze. Przedstaw odwołując się do wybranych utworów

Postacie lekarzy w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw i porównaj kreacje bohaterów wybranych utworów.

Motyw lekarza w literaturze. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Motyw łagrów w literaturze


 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Obraz okrucieństw wojny na wybranych przykładach literatury lagrowej i łagrowej

Dekalog obozów koncentracyjnych. Rozwiń temat na celowo wybranych przykładach literackich.

Różne formy przetrwania w łagrach i obozach koncentracyjnych. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury powojennej

Ludzie XX wieku w sytuacjach ekstremalnych. Omów problem, odwołując się do utworów Borowskiego, Nałkowskiej, Herlinga-Grudzińskiego, Moczarskiego i Krall

Obóz Auschwitz we wspomnieniach więźniów

Zanalizuj postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej na przykładzie literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w utworach literatury polskiej i obcej

Proza wobec doświadczeń hitlerowskich obozów koncentracyjnych i sowieckich lagrów. Omów na wybranych przykładach

Moralność obozowa a moralność ludzi wolnych. Rozważ problem w odniesieniu do wybranych utworów literackich

Próby ocalenia człowieczeństwa na przykładzie literatury łagrowej i lagrowej. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich

Obraz hitlerowskich obozów i sowieckich łagrów w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach

Problemy moralne bohaterów Innego świata i opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Motyw zsyłki i katorgi w literaturze i XIX i XX wieku

Losy jednostek w obozach koncentracyjnych. Omów na przykładzie wybranej literatury obozowej

Motyw labiryntu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Świat jako labirynt. Rozważ motyw, odwołując się do twórczości wybranego pisarza lub pisarzy

Labirynty i ich oblicza. Zaprezentuj znaczenie utworu odwołując się do wybranych utworów literackich

Miasto. Przestrzeń przyjazna człowiekowi czy raczej labirynt, dżungla...

Motyw konfliktu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Konflikt uczuć i rozumu na przykładzie wybranych bohaterów literackich

Konflikty pokoleniowe w literaturze. Zanalizuj przyczyny sporu młodych ze starymi.
Konflikt pokoleń w literaturze XIX wieku

Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze romantyzmu. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Na wybranych przykładach literackich przedstaw problem konfliktu pokoleń

Motyw kobiety w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Sposób przedstawiania kobiecego piękna w różnych epokach. Porównaj na wybranych przykładach

Omów różne wizerunki kobiet na przykładzie wybranych utworów literackich

Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna – przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy utworów różnych epok

Postacie kobiece i ich rola w utworach romantyków i pozytywistów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach

Femme fatale w literaturze różnych epok. Przedstaw na przykładzie różnych utworów

Obraz kobiety w literaturze tworzonej przez kobiety. Omów problem na wybranych przykładach

Od anioła do femme fatale. Scharakteryzuj kreacje bohaterek w wybranych utworach literackich różnych epok

Tragiczny wpływ kobiet na bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

Kobieta błogosławieństwem lub przekleństwem dla mężczyzny. Omów temat na wybranych utworach z różnych epok.

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z literatury XIX wieku

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z polskiej literatury XIX wieku

Obraz kobiet w XIX i XX wieku w literaturze

Różne oblicza kobiet ukazane w literaturze polskiej i innych dziedzinach sztuki XIX i XX wieku

Przyczyny i skutki niemoralnych decyzji kobiet. Omów zagadnienie w oparciu o przykłady z różnych epok

Zinterpretuj portrety niezwykłych kobiet - bohaterek literatury polskiej na wybranych przykładach z różnych epok.

Motyw żony w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Kobiety jako źródło nieszczęścia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Wizerunek kobiety w literaturze. Zanalizuj temat, odwołując się do utworów krajowych i zagranicznych

Postać uwodzicielskiej kobiety w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Literackie wizerunki kobiet. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Świat kobiecych wartości. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich

Wizerunek kobiety w romantyzmie. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur

Portret kobiety w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie,odwołując się do wybranych przykładów

Portrety kobiet w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach.

Kobieta błogosławieństwem czy przekleństwem dla mężczyzny. Rozważ problem, analizując na wybranych przykładach różnych epok

Funkcje kobiet w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przeanalizuj, opierając się na wybranych utworach

Motyw kata i ofiary w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Kat i ofiara - przedstaw postawy moralne Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej w literaturze

Osobowość człowieka totalitarnego. Przedstaw to zagadnienie, odwołując się do znanych z literatury wizerunków hitlerowskich i sowieckich katów oraz niektórych więźniów obozów zagłady

Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej.

Motyw kata i ofiary w literaturze współczesnej

Motyw kata i ofiary w literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej

Hitlerowscy oprawcy podczas II wojny światowej

Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu. Omów problem na wybranych przykładach literatury XX wieku

Motyw Holocaustu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Holocaust w literaturze i na wielkim ekranie

Problem Holocaustu w literaturze polskiej XX wieku. Omów na wybranych przykładach

Antysemityzm i Holokaust w polskiej literaturze. Omów zagadnienia na podstawie wybranych utworów.

Dekalog obozów koncentracyjnych. Rozwiń temat na celowo wybranych przykładach literackich.

Holocaust w literaturze i filmie. Przedstaw zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

Obóz Auschwitz we wspomnieniach więźniów

Wzajemne relacje Polaków oraz Żydów w XIX i XX wieku

Dziecko jako ofiara Holocaustu. Omów problem analizując wybrane przykłady literackie i filmowe

Literacki obraz getta i Holocaustu. Przedstaw w wybranych utworach

Losy jednostek w obozach koncentracyjnych. Omów na przykładzie wybranej literatury obozowej

Motyw Hioba w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Hiob naszych czasów. Omów problem cierpienia ukazanego w wybranych przez siebie tekstach literackich XX wieku.

Motyw Hioba w literaturze współczesnej. Przedstaw, odwołując się do wybranych otworów literackich

Motyw emigranta w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw polskiego emigranta. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów z literatury

Motyw emigracji i emigranta w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Literackie portrety emigrantów stworzone przez pisarzy na obczyźnie. Omów na wybranych przykładach

Emigrant bohaterem literackim. Omów problem, analizując utwory z różnych epok

Motyw dziecka w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Przedstaw i porównaj różne kreacje dzieci w literaturze

Dziecięcy bohater w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Obraz dziecka w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Wpływ dzieciństwa na dalsze losy bohatera literackiego. Wykaż na podanych przykładach

Rodzice i dzieci. Przedstaw relacje między rodzicami i dziećmi na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Dzieciństwo jako motyw literacki. Omów wybrane aspekty zagadnienia na kilku przykładach

Motyw dziecka i jego funkcja w literaturze. Omów, interpretując odpowiednie teksty literackie

Dziecko w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Dokonaj porównania, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej.


Portret dziecka w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Dziecko jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach

Na przykładzie wybranych utworów z różnych epok przedstaw obrazy dziecka w literaturze.

Motyw dworku w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Polski dwór - sielanka, realizm, parodia. Przedstaw różne obrazy dworu, analizując wybrane utwory literackie

Przedstaw motyw dworu szlacheckiego, który odnajdujesz w literaturze polskiej

Dworek szlachecki w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na konkretnych przykładach

Przedstaw różne ujęcia motywu dworku w literaturze polskiej

Motyw wędrówki w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Przedstaw i zinterpretuj sposoby funkcjonowania podróży w wybranych dziełach literackich

Różne funkcje toposu wędrówki. Omów na przykładach dzieł literackich XIX i XX wieku

Motyw drogi w literaturze i w filmie. Omów funkcje na wybranych przykładach

W wybranych utworach literackich zbadaj symbolikę motywu wędrówki

Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje.

Przedstaw bohaterów szukających wartości i sensu życia. Odwołaj się do różnych epok

Motyw podróży w literaturze XIX wieku

Życie człowieka jako ciągła wędrówka. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich dwóch wybranych epok

Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych utworach

Różne sposoby ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych dzieł

Motyw pielgrzyma, tułacza, wędrowcy w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich

Podróż jako przygoda i doświadczenie. Zanalizuj motyw wędrówki i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok

Bohaterowie w poszukiwaniu sensu i celu życia. Omów na wybranych przykładach motyw wędrówki w literaturze

Funkcjonowanie motywu drogi w różnych epokach literackich. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Motyw wędrówki w literaturze

Funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich

Motyw domu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Ojczyzna jako dom. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Arkadyjskie ujęcia domu w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Różne obrazy domu w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady

Różne ujęcia motywu domu w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach

Dom i rodzina jako motyw literacki. Omów różne sposoby jego ujęcia na wybranych przykładach

Jakie znaczenie ma dom i rodzina w życiu człowieka? Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich

Literatura XX wieku o domu i rodzinie - serio i prześmiesznie. Omów na wybranych przykładach

Dom i bezdomność w literaturze. Omów wpływ tych kategorii na losy bohaterów w wybranych utworach z różnych epok

Dom. Omów realizację tego motywu literackiego, odwołując się do utworów ukazujących różne jego ujęcie

Motyw domu, z którego się odchodzi, do którego się powraca. Przedstaw różne obrazy domu i oceń jego wartości w życiu wybranych bohaterów

Polski dom i polskie tradycje. Analizując przykłady z literatury, przedstaw sposób wykorzystania i funkcje tego motywu

Symbolika domu w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Obraz domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach z rożnych epok

Motyw domu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Omów rolę domu rodzinnego w życiu bohaterów wybranych dzieł literackich

Walka dobra ze złem

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Człowiek walczący ze złem. Omów na podstawie wybranych postaci literackich

Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Motyw zła w literaturze. Omów działanie tego motywu

Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje śmierci i zła w baśniach, bajkach i mitach

Walka dobra ze złem jako temat dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach

Ludzie godni i nikczemni w literaturze. Scharakteryzuj postawy, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Przyczyny zła na świecie. Przeanalizuj refleksje twórców literatury rozstrzygających jeden z najważniejszych problemów ludzkości

Bohater walczący ze złem. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich

Od Makbeta do Zbrodni i kary. Literackie odbicie mrocznej strony duszy człowieka

Dlaczego źli? Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą innych.

Walka dobra ze złem w literaturze i filmie

Przedstaw różne ujęcia motywu światła i ciemności. Odwołaj się do wybranych przykładów

Motyw zła w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw człowieka w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Wizerunek Boga, świata i człowieka w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie dwóch wybranych epok literackich

Motyw heroicznego sukcesu człowieka w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Człowiek i jego zmaganie z losem. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich

Czyny ludzkie i ich moralne konsekwencje. Omów na przykładach wybranych utworów literackich

Relacja między człowiekiem a Bogiem. Różne rozstrzygnięcia tego dylematu

Walka człowieka z przeciwnościami losu. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych

Jakiej wiedzy o człowieku dostarczyły ci poznane utwory literackie? Odpowiedz na podstawie wybranych przykładów z literatury XX wieku

Ludzie godni i nikczemni w literaturze. Scharakteryzuj postawy, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Indywidualizm - wyraz dumy i wielkości człowieka, przejaw jego pychy, manifestacja inności... Oceń postawę wybranych bohaterów literackich różnych epok

Tragizm człowieka uwikłanego w swój czas historyczny. Omów temat na podstawie utworów wybranej epoki literackiej

Jednostka wobec historii. Przedstaw zmagania się poszczególnych bohaterów z ich historycznym czasem

Przedstaw i omów portret człowieka współczesnego, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Zanalizuj postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej na przykładzie literatury obozowej

Odkrywanie tajemnic ludzkiej psychiki w literaturze i sztuce okresu schyłku XIX i początku XX w. Przybliż temat, analizując wybrane dzieła.

Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje.

Człowiek kowalem swego losu. Na przykładzie wybranych bohaterów literackich rozważ słuszność tej tezy

Literatura wyrazem pesymistycznego, czy optymistycznego widzenia natury człowieka. Omów w oparciu o przykłady z różnych epok

Ofiary własnych ambicji na przykładzie bohaterów różnych epok literackich. Omów, analizując wybrane utwory

Portret psychologiczny bohaterów. Omów na podstawie wybranych utworów

Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem na wybranych przykładach

Wizja Boga, świata i losu człowieka w literaturze średniowiecznej. Omów na wybranych przykładach literackich

Zachowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

Poszukiwanie przez bohaterów literackich prawdy o życiu i sobie samym. Przedstaw na podstawie wybranych lektur

Bohaterowie wierni swoim ideałom. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Bohaterowie wierni swoim przekonaniom. Omów różne postawy człowieka na wybranych przykładach

Motyw człowieka upokorzonego. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury różnych epok

Scharakteryzuj różne postawy człowieka w obliczu nieszczęścia. Odwołaj się do wybranych utworów

Jaki wpływ mają negatywne przeżycia na losy człowieka? Odpowiedz na pytanie na podstawie wybranych utworów literackich

Błędne decyzje, niewłaściwe wybory. Omów jak pod ich wpływem zmieniło się życie bohaterów literackich

Najciemniejsze oblicza człowieczeństwa. Przedstaw na wybranych utworach literackich.

Trudne decyzje bohaterów literackich. Pokaż na wybranych przykładach z różnych epok literackich

Moralność człowieka poddana próbie. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

Motyw córki w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Najsłynniejsze portrety córek w literaturze. Porównaj sposoby ich kreacji w wybranych utworach literackich różnych epok

Różne ujęcia postaci córki w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane dzieła

Motyw córki w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Córki - bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrany materiał literacki.

Motyw cierpienia

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Bo życie kruche jest... Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Doświadczenie cierpienia. Omów problem w ujęciu literackim i filozoficznym

Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce

Hiob naszych czasów. Omów problem cierpienia ukazanego w wybranych przez siebie tekstach literackich XX wieku.

Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obrazy cierpienia ukazane w literaturze XX i XXI wieku.

Motyw niezawinionego cierpienia w literaturze. Omów funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich

Motyw cierpienia rodzicielskiego. Omów wybrane teksty literackie i przykłady z innych dziedzin sztuki

Martyrologia Polaków w czasie II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Związek miłości i cierpienia w literaturze. Porównaj realizacje obydwu motywów w wybranych utworach literackich

Literacki motyw cierpienia. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych utworach XIX wieku

Cierpienie siłą kształtującą, czy niszczącą człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok

Zaprezentuj sposoby ujęcia niezawinionego cierpienia i buntu wobec Boga na podstawie wybranych utworów literackich

Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze

Przedstaw dramat rodziców po utracie dziecka na podstawie wybranych utworów literackich

Dziecko w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Dokonaj porównania, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej.

Motyw skrzywdzonego dziecka i jego funkcje w dziele literackim. Omów problem, analizując wybrane przykłady

Motyw cierpienia rodziców po stracie dziecka. Omów na wybranych przykładach.

Funkcjonowanie motywu cierpienia w literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach

Literackie wizje cierpienia w utworach różnych epok. Omów problem na przykładach wybranych dzieł literackich

Motyw choroby w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów temat na podstawie wybranej literatury

Literackie kreacje osób obłąkanych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

Motyw choroby w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranej literatury

Motyw chłopa
Chłop, jego życie i praca. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów literackich

Sposób prezentacji wsi i chłopów w dziełach twórców Młodej Polski. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów z literatury i malarstwa

Literacki portret chłopa. Ukaż różnorodne obrazy chłopa i wsi w oparciu o wybrane przykłady z polskiej literatury

Społeczność wiejska utrwalona w literaturze polskiej. Omów na trzech wybranych przykładach

Różnorodne sposoby prezentacji wsi i chłopów w dziełach kultury wybranej epoki

Motyw buntu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Niepogodzeni ze światem. Zanalizuj źródła i formy buntu bohaterów literackich odwołując się do wybranych utworów

Różne kreacje bohatera zbuntowanego w literaturze. Omów zagadnienie analizując wybrane teksty

Buntownicy w literaturze różnych epok i filmie

Bunt i ofiara - świadectwo wrażliwości, konieczność, przejaw szaleństwa. Mój sąd o wybranych bohaterach literackich

Niepogodzeni ze światem. Przedstaw wybrane sylwetki bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych na podstawie analizy utworów z dwóch epok literackich

Bunt jako odwieczne pragnienie wolności. Omów na przykładach literackich

Bunt wielkiego indywidualisty. Analizując postawy różnych bohaterów literackich z różnych epok, porównaj portrety buntowników

Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając analizie odpowiednio wybrane przykłady literackie z dwóch/trzech wybranych epok. Uwzględnij kontekst historyczny i literacki.

Przedstaw jak postać buntownika jest kreowana w literaturze i innych dziedzinach sztuki

Bunt młodych w różnych epokach literackich. Omów jego przyczyny i konsekwencje na wybranych przykładach literackich

Bunt wobec Boga jako postawa bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach

Dlaczego się buntują? Przedstaw literackie portrety bohaterów niepokornych i niepogodzonych ze światem.

Aby istnieć, człowiek musi się buntować (A. Camus). Omów źródła i sens buntu na wybranych przykładach

Czy młodzi buntownicy są światu potrzebni? Omów problem na wybranych przykładach z literatury

Dlaczego się buntują? Omów przyczyny buntu bohaterów literackich

Prometeusz i szatan. Motyw buntu w literaturze różnych epok

Literackie sposoby kreowania bohaterów zbuntowanych. Omów na wybranych przykładach

Różne źródła buntu w literaturze romantycznej

Bunt jako forma sprzeciwu na panującą rzeczywistość, omów na przykładach.

Przedstaw różne formy manifestacji buntu romantycznego w wybranych utworach

Niepogodzeni ze światem. Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych

Buntownik z wyboru. Różne kreacje bohatera zbuntowanego w literaturze różnych epok

Na wybranych przykładach literackich przedstaw problem konfliktu pokoleń

Bohater cierpiący, zbuntowany, niezgadzający się na otaczający go świat. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.

Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Bunt jako wyraz aktywnej postawy wobec świata. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyalienowanych

Motyw bohatera tragicznego

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Różne sposoby kreowania bohatera tragicznego w dramacie. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich

Motywy samobójstwa bohatera w literaturze romantycznej i późniejszej. Porównaj realizację tego motywu w wybranych utworach.

Bohater tragiczny w literaturze różnych epok. Zaprezentuj sylwetki wybranych postaci i zanalizuj źródła ich tragizmu.

Tragizm człowieka uwikłanego w swój czas historyczny. Omów temat na podstawie utworów wybranej epoki literackiej

Dramat człowieka uwikłanego w XX wiek

Serce i rozum jako dwie drogi postępowania człowieka. Jakich wyborów dokonywali znani bohaterowie literaccy. Omów na wybranych przykładach.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj.

Portret psychologiczny bohatera literackiego. Omów kreacje literackie bohaterów na przykładzie Makbeta, Giaura, Zbrodni i kary

Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem na wybranych przykładach

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich

Przyczyny i skutki błędów życiowych bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach

Omów koncepcję bohatera tragicznego na przykładzie utworów jednego autora

Kreacje negatywnych bohaterów w literaturze i sztuce. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych dziełach

Bohater tragiczny w literaturze różnych epok. Opisz źródło ich tragizmu na wybranych przykładach i zaprezentuj wybrane sylwetki postaci

Bohater tragiczny w literaturze: antycznej, romantycznej, współczesnej. Porównaj sposoby ich kreacji

Scharakteryzuj wybrane kreacje bohatera tragicznego, analizując wybrane utwory

Zaprezentuj różne ujęcia bohatera tragicznego na przestrzeni epok

Tragedia jest tam, gdzie jest wybór - przedstaw swoje przemyślenia dotyczące wyborów bohaterów literackich i ich konsekwencji

Bohater tragiczny w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Motyw bohatera romantycznego

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Ewolucja bohatera w literaturze romantycznej. Rozwiń temat na przykładach wybranych utworów

Bunt wielkiego indywidualisty. Analizując postawy różnych bohaterów literackich z różnych epok, porównaj portrety buntowników

Kreacja głównego bohatera w literaturze romantycznej. Omów temat na wybranych przykładach

Czołowi bohaterowie wybranych polskich dramatów romantycznych. Przedstaw podobieństwa i różnice między nimi

Wewnętrzna przemiana bohatera literackiego. Omów jej istotę oraz funkcję, analizując wybrane dramaty romantyczne

Literacki portret bohatera romantycznego i kontynuacja jego wizerunku w późniejszych epokach literackich

Przedstaw różne formy manifestacji buntu romantycznego w wybranych utworach

Różne wcielenia bohatera romantycznego. Dokonaj porównania na podstawie wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej

Bohater romantycznych dramatów. Przedstaw sposoby kreowania go w wybranych utworach romantycznych

Metamorfozy bohatera romantycznego

Motyw boga w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Jak kształtowały się relacje między Bogiem, a człowiekiem w poszczególnych epokach

Wizerunek Boga, świata i człowieka w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie dwóch wybranych epok literackich

Wielkie literackie dyskusje z Bogiem na przykładzie znanych ci utworów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Jana Kasprowicza

Bóg jako kreator, dobroczyńca, sprawiedliwy sędzia... Porównaj różne wizerunki Boga ukazane w twórczości poetów i pisarzy renesansu, romantyzmu i Młodej Polski

Obraz Boga i jego relacje z człowiekiem. Przedstaw w oparciu o literaturę renesansu i oświecenia

Analiza porównawcza kreacji Boga w literaturze średniowiecznej i młodopolskiej

Postawa człowieka wobec Boga. Zanalizuj różne ujęcia tego tematu w wybranych utworach literackich.

Relacja między człowiekiem a Bogiem. Różne rozstrzygnięcia tego dylematu

Bóg w literaturze polskiej różnych epok. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów oraz porównaj wizje Boga

Zaprezentuj sposoby ujęcia niezawinionego cierpienia i buntu wobec Boga na podstawie wybranych utworów literackich

Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw ich literackie ujęcia, odwołując się do wybranych utworów

Literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na wybranych przykładach z literatury różnych epok.

Jak kształtowały się relacje miedzy Bogiem, a człowiekiem w poszczególnych epokach. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach kultury

Porównaj różne obrazy Boga, odwołując się do analizy wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach.

Człowiek wobec Boga i wiary. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok

Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki

Wizja Boga, świata i losu człowieka w literaturze średniowiecznej. Omów na wybranych przykładach literackich

Bunt wobec Boga jako postawa bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach

Jak artyści z różnych epok postrzegali Boga? Porównaj wybrane koncepcje.

Literackie rozmowy człowieka z Bogiem. Zanalizuj wybrane przykłady

Różne postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach literackich. Omów temat, analizując wybrane przykłady różnych epok

Porównaj literackie modele postaw człowieka wobec Boga, opierając się na analizie wybranych przykładów

Różne obrazy Boga w literaturze. Prześledź problem na podstawie wybranego materiału literackiego

Charakterystyczne ujęcia Boga w literaturze renesansu, baroku i oświecenia. Przedstaw na wybranych przykladach

Wyobrażenie człowieka o Bogu w dwóch wybranych epokach literackich

Motywy Boga w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie na podstawie wybranych przykładów

Bóg - dobry Ojciec, stworzyciel czy też srogi sędzia - przedstaw i porównaj wizerunki Boga w różnych epokach literackich, analizując wybrane utwory

Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie twórców

Kim jest Bóg dla człowieka? Relacja między Bogiem a człowiekiem. Przedstaw zagadnienie na przykładach tekstów literackich z różnych epok

Motyw biesiady / uczty

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Uczty, bale, biesiady i ich rola w polskim przekazie literackim

Motyw uczty, zabawy i biesiady w dziełach literackich. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok

Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej

Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

Motyw balu w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach

Biesiady, wesela, bale... Przedstaw różne realizacje tego motywu w wybranych dziełach literackich.

Motyw raju w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Na wybranych przykładach tekstów literackich i innych tekstów kultury zaprezentuj funkcjonowanie motywu arkadii w dwóch wybranych epokach

Motyw raju w literaturze polskiej i obcej. Omów na dowolnych przykładach.

Różne sposoby funkcjonowania toposu raju w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach motyw raju

Obraz piekła i raju w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok

Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe... Do jakich refleksji skłaniają cię obrazy krainy szczęścia zawarte w utworach literackich

Powroty do lat dzieciństwa w literaturze. Omów zagadnienie, analizując funkcję tego motywu w wybranych utworach

Arkadia, Eden, Raj - obrazy szczęścia w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Motywy arkadii w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Szczęście - ułuda czy osiągalny cel? Omów problem odwołując się do wybranych lektur z różnych epok

Arkadie dawne i współczesne. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w literaturze

Apokalipsa II wojny światowej jako zagłada polskiej Arkadii. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich

Motyw apokalipsy w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw końca świata w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty

Filmowe i literackie wizje końca świata

Wizja Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Motyw apokalipsy w literaturze różnych epok. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów

Różne wizje apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych przykładach.

Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach

Motyw śmierci i czasów ostatecznych w literaturze, sztuce i muzyce. Omów, analizując wybrane przykłady

Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego. Przedstaw analizując wybrane teksty kultury

Różne wizje sądu ostetecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Motyw anioła w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Różne ujęcia anioła w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Wizerunek anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj sposoby ujęcia postaci zestawiając wybrane teksty kultury

Antybohater
Antybohater jako zjawisko obecne w kulturze współczesnej. Omów sposoby kreacji tej postaci i jej funkcje, analizując celowo wybrany materiał rzeczowy z literatury i filmu

Bohater negatywny w literaturze. Scharakteryzuj wybrane postacie i określ ich rolę w kilku utworach z różnych epok.

Wizerunek antybohatera w literaturze współczesnej. Omów, analizując wybrane przykłady

Antybohater jako postać obecna w kulturze współczesnej, omówienie funkcji i kreacji tej postaci

Bohater i antybohater w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

Język- prezentacje maturalne

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Współczesne błędy językowe. Omów, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację

Manipulacja językowa i perswazja w różnych komunikatach. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury

Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach

Środki językowe służące perswazji w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję reklamy

Tak się nie mówi, czyli o błędach językowych Polaków. Przeanalizuj zgromadzony materiał

Błędy językowe.Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy

Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów

Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału

Różnorodne funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Przedstaw temat, przywołując przykłady z różnych gatunków muzycznych

Język subkultury hip-hopowej. Na podstawie analizy wybranych tekstów tego gatunku muzycznego, określ cechy stylu i światopoglądu tej kultury alternatywnej

Przedstaw funkcje języka hip hopu w wybranych piosenkach. Dokonaj analizy wybranych tekstów

Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach

Język polski w korespondencji internetowej i komunikatach SMS

Środki językowe spotykane w języku reklamy. Omów na wybranych przykładach

Funkcje języka w reklamach telewizyjnych. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Omów język wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj specyficzne cechy wybranych wypowiedzi

Film- prezentacje maturalne

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Wybrane dzieło literackie i jego adaptacja filmowa

Światy baśniowe w literaturze i filmie. Omów na dowolnie wybranych przykładach

Adaptacje filmowe dzieła literackiego. Odwołując się do wybranych przykładów zaprezentuj filmy, które twoim zdaniem dorównują oryginałowi

Lekarz w literaturze i filmie. Scharakteryzuj postawy bohaterów, zwracając uwagę na różnorodność ich kreacji

Filmowa adaptacja wybranej powieści historycznej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem

Bohater filmowy a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci. Omawiając zagadnienia odwołaj się do przykładów.

Filmy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.

Realizacje filmowe powieści Henryka Sienkiewicza. Porównaj pierwowzór literacki z wybranym filmem

Literatura a film. Jak dzieło literackie koresponduje z filmem? Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych dzieł przeniesionych na ekran

Film a literatura. Na wybranym przykładzie porównaj oryginał dzieła literackiego i jego filmową adaptację

Dzieło literackie i jego adaptacje. Omów udane i chybione przykłady realizacji filmowych tych utworów

Dramaty- prezentacje maturalne

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Polski dramat romantyczny i jego sceniczne realizacje. Przedstaw na wybranych przykładach

Dramat antyczny, dramat szekspirowski, dramat romantyczny. Przedstaw cechy gatunkowe odwołując się do znanych Ci utworów

Różne sposoby kreowania bohatera tragicznego w dramacie. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich

Moje spotkanie z dramatem antycznym, romantycznym i współczesnym. Omów na wybranych przykładach

Ewolucja dramatu. Omów przemiany w obrębie gatunku na wybranych przykładach tekstów literackich

Od dramatu antycznego do naturalistycznego. Przedstaw ewolucję dramatu na wybranych przykładach

Rozwój dramatu na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Tragedia, jako gatunek literacki. Przedstaw na wybranych przykładach

Biografie artystów

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Biografia artysty jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych utworach

Biografia kluczem do interpretacji twórczości poety. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranego poety

Biografia artysty a jego dzieła. Wykaż i zilustruj wpływy osobistych przeżyć na twórczość wybranego pisarza

Motywy autobiograficzne w literaturze XX wieku. Przedstaw na przykładzie twórczości wybranych autorów

Biografia poety kluczem do zrozumienia jego twórczości. Omówię temat, odwołując się do utworów wybranego autora

Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranych przykładach

Poeci i ich twórczość

Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Biografia artysty a jego dzieła. Wykaż i zilustruj wpływy osobistych przeżyć na twórczość wybranego pisarza

Kreacja przestrzeni i czasu w twórczości wybranego autora. Przedstaw na przykładach literackich

Przedstaw sylwetkę i twórczość wybranego artysty, którego określić możesz mianem człowieka renesansu

Wpływ życia na twórczość wybranego autora. Omów, analizując poszczególne dzieła

Każda epoka ma swą Odę do młodości. Przedstaw i omów utwory programowe różnych epok

Poeci w obronie wartości. Przedstaw utwory poetyckie różnych twórców. Wskaż rolę jaką przypisują poezji

Motto w utworze literackim. Przedstaw jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady

Symbolika i baśniowość w poezji Bolesława Leśmiana. Omów problem, odwołując się do utworów.

Przeżycia wojenne w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Porównaj postawy twórców, analizując wybrane teksty literackie.

Uniwersalne i ponadczasowe wartości dzieł Szekspira. Omów na wybranych przykładach

Dokonaj analizy i interpretacji tekstów wybranego artysty współczesnej sceny muzycznej.

Różnorodne funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Przedstaw temat, przywołując przykłady z różnych gatunków muzycznych

Scharakteryzuj twórczość Cypriana Kamila Norwida w odniesieniu do głównych prądów epoki

Outsiderzy i nonkonformiści jako twórcy literatury. Przedstaw na przykładzie wybranych artystów

Legendarni - tragiczni i ich twórczość. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów poetów przeklętych

Fikcja i realizm w twórczości J.R.R. Tolkiena. Przeanalizuj na wybranych przykładach


Moralność i system wartości jako fundament własnej twórczości. Przedstaw na przykładzie wybranego autora

Ukaż różne oblicza miłości w twórczości Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry

Kochanowski poeta kondycji ludzkiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia, opierając się na interpretacji wybranych tekstów twórcy

Afirmacja świata czy egzystencjalny lęk i odraza do dehumanizującej się cywilizacji? Rozważ zagadnienie na przykładzie biografii i twórczości Edwarda Stachury

Poszukiwanie prawdy o życiu autora w dziełach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Przedstaw związek pomiędzy życiem a twórczością wybranego pisarza

Problem ludzkiej egzystencji w twórczości Wisławy Szymborskiej. Omów odwołując się do wybranych utworów poetki

Przedstaw najważniejsze problemy twórczości jednego spośród zbuntowanych poetów. Oprzyj się na wybranych utworach literackich

Wpływ biografii na twórczość pisarza. Przedstaw na wybranym przykładzie

Przeżycie pokoleniowe w biografii i twórczości wybranego pisarza XX-wiecznego twórcy